O projekcie

Projekt DROGA DO ZATRUDNIENIA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 01 lipiec 2016 – 31 grudzień 2017

Ilość uczestników objętych wsparciem: 72 osoby

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia 72 osób pozostających bez pracy: osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet zamieszkujących pow. myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski i dąbrowski do 2017-12-31.

Wartość projektu: 1 777 566,48 zł, w tym 1 510 931,50 zł pochodzących z Funduszy Europejskich

plakat v.11 jpg

Dofinansowanie obejmuje działania skierowane do osób, które ukończyły 30 lat, są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zamieszkują na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: nowosądeckim, myślenickim, proszowickim, miechowskim, wadowickim, oświęcimskim, nowotarskim, brzeskim, gorlickim, tarnowskim, chrzanowskim, olkuskim, tatrzańskim, limanowskim lub dąbrowskim oraz, które znajdują się w co najmniej jednej z poniższych grup:

• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie),
• kobiety.

Osoby powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne oraz zamieszkałe na terenach wiejskich będą miały pierwszeństwo do udziału w projekcie

Wsparcie dla uczestników oferowane w ramach projektu:

Identyfikacje indywidualnych potrzeb uczestników:

Działanie skierowane jest do wszystkich uczestników zakwalifikowanych do projektu.
Obejmuje indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym celem przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Projektu.
Zajęcia grupowe będą się odbywać w wymiarze 2 godzin dla 12 osobowej grupy. Dodatkowo każdy uczestnik skorzysta z indywidualnej porady Doradcy zawodowego w wymiarze 2 godzin na każdego uczestnika.

Udział w Identyfikacji Potrzeb jest obowiązkowym elementem udziału w projekcie.

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne:

Oferujemy porady psychologiczno-motywacyjne oraz poradnictwo zawodowe dla 48 osób biorących udział
w projekcie. Możliwość skorzystania ze wsparcia będzie wynikała z Indywidualnego Planu Działania przeprowadzonego przez Doradcę Zawodowego.

Szkolenia Zawodowe:

Doskonalące i Kwalifikacyjne w wymiarze średnio 100 godzin z tematyki wynikającej z potrzeb potencjalnych pracodawców i profilu zawodowego uczestnika dla 48 uczestników projektu.
Ze wsparcia skorzystają osoby, które mają potrzebę podniesienie swoich kwalifikacji bądź nabycia nowych umiejętności.
Wszystkie szkolenia oferowane w ramach wsparcia są szkoleniami zewnętrznie certyfikowanymi i kończą
się egzaminem zewnętrznym.
Udział w szkoleniu uczestnika wynika z Indywidualnego Planu Działania przeprowadzonego przez Doradcę Zawodowego

Pośrednictwo Pracy

Wsparcie dla osób, u których podczas tworzenia Indywidualnego Planu Działania zdiagnozowano potrzebę wsparcia w zakresie wyboru zawodu, planowania rozwoju kariery zawodowej, poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i towarzyszyło każdej formie aktywizacji uczestników oraz realizacji Indywidualnego Planu Działania i monitorowało postępy w poszukiwaniu pracy.

Wsparciem Pośrednika Pracy będzie objęty każdy uczestnik projektu

I część: grupowe warsztaty, w miejscowości dogodnej pod względem dojazdu dla uczestników z danej grupy.
Zwracane będą koszty dojazdu na zajęcia osobom spoza miejscowości szkolenia. Wymiar: 8 h (2 x 4h)

Program:
• tworzenie CV,
• rozmowa kwalifikacyjna,
• poszukiwanie ofert pracy

II część: indywidualne pośrednictwo telefoniczne, mailowe, osobiste,
przeprowadzenie indywidualnej rozmowy z Uczestnikami w celu ukierunkowania na wybór zawodu oraz poszukiwania odpowiedniej pracy.
Wymiar: 1 h/m-c/uczestnika

Program:
• pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców
• przekazywanie ofert pracy dostosowanych do predyspozycji uczestników,
• pomoc w doszlifowaniu CV,
• monitorowanie postępów uczestnika,
• motywowanie

Staże zawodowe

Przewidujemy, iż będzie to ok 44 osoby, które zgodnie z diagnozą Indywidualnego Planu Działania zostanie wydelegowanych do odbycia stażu do Pracodawców.
Przed rozpoczęciem staży uczestnicy zostaną skierowani na badania lekarskie.
Staż będzie odbywał się na podstawie programu stażu.

Program stażu będzie opracowywany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty,
w tym predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zawodowych osoby, która ma staż odbywać.
Program stażu zawierał będzie: nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zakres wykonywanych zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności, sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności, opiekuna stażysty.

Każdy stażysta będzie miał swojego opiekuna w placówce, w której będzie odbywał się staż. Osoba ta będzie odp. za postępy w praktycznej edukacji stażysty. Staż trwał będzie 8 h zegarowych dziennie i 40 h tygodniowo. UP należały się będą 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych stażu. Pracodawca po zakończeniu realizacji stażu wyda opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez stażystę i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
Po zakończeniu realizacji programu, wydamy pisemną ocenę zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez uczestnika i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu tj. uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Po zapoznaniu się z oceną pracodawcy wydamy zaświadczenie.
Staż będzie trwał 3 miesiące dla 22 osób oraz 6 miesięcy dla 22 osób.
Uczestnikom dojeżdżającym na staż z innej miejscowości zwracane będą koszty dojazdu.

Personel projektu monitorował będzie efektywność wsparcia poprzez wizyty monitoringowe. Staże realizowane będą zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 w sprawie ram jakości staży i praktyk.

Subsydiowane Zatrudnienie

Skierowanie na subsydiowane zatrudnienie wynikało będzie z Indywidualnego Planu Działania.

Wsparciem w ramach tego działania objęte zostaną 22 osoby

Subsydiowanie zatrudnienia ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Subsydiowanie zatrudnienia jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Zatrudnienie w ramach subsydiowanego zatrudnienia wynosić będzie 6 miesięcy

Zatrudnienie wspomagane

W ramach projektu przewidziane jest zatrudnienie minimum 4 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Cel: Uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie trenera pracy
Zakres: motywowanie osoby z niepełnosprawnościami, zapewnienie jej wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz wypracowanie profilu zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontakcie z pracodawcą, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie orzecznictwa, poradnictwa, usługi asystenta osobistego.
Zadania w zakresie zatrudnienia wspomaganego są realizowane przez trenera pracy, który może zostać również wsparty przez psychologa, doradcę zawodowego lub terapeutów.

Comments are closed.